Waala Wisdom logo

What drove some animals into the bush

jɛlɪ nɪ aŋ karɪ dʊ̃ʊ̃hɪ̃ mine iŋ mɔɔŋ

by Maamudu Gaaba

Maamudu Gaaba

Theme:

Characters:

Length:


Other tales by Maamudu Gaaba:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.